Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Суит Пойнт ООД, наричано по-долу за краткост "Дружеството" и клиентите, наричани по-долу "Потребители" на платформата за електронна търговия https://sweetpoint.bg/, собственост на Суит Пойнт ООД, наричан по-долу Суит Поинт.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 Информация за Дружеството включва:

  1. Наименование: Суит Пойнт ООД
  2. ЕИК: 206303885
  3. МОЛ: Димитър Тодоров
  4. Седалище, адрес на управление: гр. София, ул. Тинтява 126, вх. Б, ап. Б26
  5. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. "Черни връх" 13
  6. Данни за кореспонденция: office@sweetpoint.bg, мобилен телефон 0888908599

Надзорни органи:

►Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-519 www.cpdp.bg email: kzld@cpdp.bg

►Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218 гореща линия: 0700 111 22,  www.kzp.bg

III. ЦЕНИ И ДОСТАВКА

Чл. 3 Цени

3.1 Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените на продуктите са показани без цената за доставка. Дружеството си запазва правото да променя цените без предварително уведомяване.

3.2 По свое собствено усмотрение Дружеството може да предлага промоционални условия на предлаганите от него продукти и услуги, като ясно обозначава такива продукти на интернет страницата си.  

3.3 Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на интернет страницата си, Дружеството има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени от Потребителя, ако има такива.

Чл.4 Доставка

4.1 Дружеството Извършва доставки със собствен транспорт на територията на град София.

4.2 Имате възможност да изберете доставка до адрес или до пункт определен от Дружеството.

4.3 Доставчикът не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с Потребителите.

4.5 При посочени неверен или сгрешен адрес, лице и/или телефон за контакти при подаване на заявката, Дружеството не е обвързано от задължение за изпълнение на доставката на заявените продукти.

IV. ПЛАЩАНЕ

Чл. 5 Поръчките се заплащат по един от методите, посочени по-долу.

1. Наложен платеж (при получаването в брой)

2. С карта (Borica)

Чл. 6 При избор на метод за плащане с карта, Вие изразявате съгласието си да заплатите цената на Вашата поръчка авансово.

Чл. 7 Дружеството няма достъп до Вашата финансова информация, като плащанията се извършват съгласно приложимите общи условия на банката предоставила виртуалния ПОС терминал относно договори за обслужване на разплащания с местни и международни карти през интернет.

Чл. 8 В случаите когато се налага да възстановим направено от Вас плащане с карта при доставка на грешни или негодни за употреба продукти-след рекламация, отказ за приемане на поръчка или отказ от Ваша страна от направена поръчка (доколкото е допустим), възстановяването на платените от Вас суми ще бъде направено по дебитната/кредитната карта/сметка, използваната за извършване на плащането към нас в срок от 14 календарни дни. В случай на отказ от Ваша страна от направена поръчка по реда на настоящите Общи условия, Дружеството има право да удържи стойността на разходите за доставка.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Чл. 9 Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

Чл. 10 Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – Суит Пойнт ООД или трета страна.

Чл. 11 Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за  услугите, предлагани от Доставчика, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта.

Чл. 12 На потребителя е забранено следното:

12.1 Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от Суит Пойнт ООД. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел.

12.2. Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

12.3. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

12.4. Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

12.5. Суит Пойнт ООД си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

VI. Препратки (хипервръзки)

Чл.13 Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта , тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

Чл. 14. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът Суит Пойнт ООД не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.

Чл. 15. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с нас.

VII. Авторско право

Чл.16 Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на Суит Пойнт ООД, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

Чл.17 Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на Суит Пойнт ООД.

Чл.18 Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Чл.19 Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика Суит Пойнт ООД.

Чл.20 Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора Суит Пойнт ООД.

VIII. Поверителност

Чл.21 Доставчикът Суит Пойнт ООД е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Чл.22 Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Доставчикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

Чл.23 Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

Чл.24 Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

Чл.25 Суит Пойнт ООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.